[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamolป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

แผนผังหน่วยงาน
เธญเธณเธ™เธงเธขเธเธฒเธฃ
Click เพื่อดูประวัติ
นายสุวัฒน์ บุญพงษ์
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
Click เพื่อดูประวัติ
นายเดช ปราสาททอง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้างานประสานงาน
Click เพื่อดูประวัติ
นางธัญลักษณ์ น้อมนิล
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
Click เพื่อดูประวัติ
นายวันชัย ศรีคำขลิบ
นักจัดการงานทั่วไป
งานมาตรฐานเขต งานคำรับรองการปฎิบัติราชการ งานพาหนะ งานช่วยประชาสัมพันธ์
Click เพื่อดูประวัติ
นายธรากร กล้ากสิการ
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
Click เพื่อดูประวัติ
นางสาวสุจิตรตา แสวงผล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
(ช่วยราชการ สพป.เลย เขต 3)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : อำนวยการ
3 : บริหารการเงินและสินทรัพย์
4 : นโยบายและแผน
5 : บริหารงานบุคคล
6 : ส่งเสริมการจัดการศึกษา
7 : นิเทศติดตามและประเมินผล
8 : หน่วยตรวจสอบภายใน
9 : ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
10 : ลูกจ้างประจำ