[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamolป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author รายวิชาเพิ่มเติม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) รหัสวิชา ง23201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เจ้าของผลงาน : amonrat
ศุกร์ ที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 92    จำนวนดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อผลงาน             รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

                           ด้วยโปรแกรม  DeskTop Author กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                           (คอมพิวเตอร์) รายวิชาเพิ่มเติม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book

                           รหัสวิชา 23201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน             นางสาวอมรรัตน์ มั่นศักดิ์

ปีที่ศึกษา              2558

 

บทคัดย่อ

 

               รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม  DeskTop  Author  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) รายวิชาเพิ่มเติม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) รหัสวิชา 23201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีวัตถุประสงค์           1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายวิชาเพิ่มเติม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม DeskTop Author 3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ    ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2558 โรงเรียนบ้านพัดโบก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2  จำนวน 25 คนได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author ชั้นมัธยมศึกษา      ปีที่ 3 จำนวน 6 เล่ม  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  ด้วยโปรแกรม DeskTop Author ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  4) คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  สถิติที่ใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

 

ผลการศึกษา  พบว่า

                   1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สร้างขึ้นมีค่าประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เป็นไปตามเกณฑ์  80 / 80  ที่กำหนดไว้ โดยแต่ละเล่มมีประสิทธิภาพรวมแล้วเท่ากับ  86.03/86.80

               2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

               3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก (  = 4.36 , SD= 0.50)

 ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แบบฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่องสมการและการแก้สมการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 / ก.พ. / 2560
      รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง วัสดุรอบตัวและสมบัติของวัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 11 / ก.พ. / 2560
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 16 / ม.ค. / 2560
      ตัวประกอบของจำนวนนับ 8 / ม.ค. / 2560
      ตัวประกอบของจำนวนนับ 8 / ม.ค. / 2560