[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา ได้ออกให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองลาน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิง และเผยแพร่ควา......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านปากคลองลาน

โรงเรียนบ้านปากคลองลาน นำโดย ผอ.ประเทือง คงใหญ่ พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ขึ้นรถไฟข้ามสะพานข้ามแม่น้ำแ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านวังชะโอน

โรงเรียนบ้านวังชะโอน นำโดย นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 28......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27

วันพฤหัสบดีที่23เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ได้มีการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลผู้บริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านถนนงาม มิตรภาพที่27 ประจำปีการศึกษา255......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27

  วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านถนนงาม มิตรภาพที่27 ดำเนินการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ประจำปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตามที่สำนักท......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
บ้านถนนงามมิตรภาพที่ 27

  วันที่ 17และ21 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านถนนงาม มิตรภาพที่27 นำโดยนายประดิษฐ์ คนสูงดี ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการนิเทศการอ่าน การเขียน และการคิดค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ดำเนินการประเมินการอ่านออก เขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ประจำปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านวังชะโอน

โรงเรียนบ้านวังชะโอน นำโดย นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบหมายให้ ครูเรณู ไชยหงษ์ ครูวิชาการโรงเรียน ได้ดำเนินการทดสอบ นักเรียนระดับ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาววาสนา ธิสาเวช รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.บุญล้อม ด้วงวิเศษ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาการประถ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านวังชะโอน

โรงเรียนบ้านวังชะโอน นำโดย นายวิษณุ คุรุธรรมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ สายผู้สอน เมื่อวันที่ 22 ก......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านบึงหล่ม

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายสุภาพ แจ่มหม้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงหล่ม ได้มอบหมายให้ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหนองหิน

กลุ่มโรงเรียนปางศิลา นำโดย นายดิเรก สุขตระกูล ประธานกลุ่มฯ และนางสุกัญญา ร่มโพธิ์ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มฯ ได้ร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดให้กับคณะกรรม......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหนองหิน

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 พระครูครูสุตวชิรบรรพต เจ้าอาวาสวัดเขาชุมแสง ได้มอบทุนการศึกษา พร้อมทั้งวัสดุและอุปกรณืทางการศึกษา ให้กับนักเรียนโ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านหนองหิน

โรงเรียนบ้านหนองหิน เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมตามโครงการถนนเด็กเดินต้านภัยยาเสพติดของอำเภอปางศิลาทอง และได้รับเกียรติบัตรรางวัลจากนายสดุดี พุทธัง นายอำเ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนวัดพรหมประดิษฐ์ได้มีการจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย และได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับนักเรียนในระดับปฐมว......
อ่านข่าวต่อ....