[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2
สถิติผู้เขียน blog 10 อันดับ
sp_shoo
[ มือใหม่ ]
8
hadison
[ มือใหม่ ]
4
laddamekee
[ มือใหม่ ]
3
Nona
[ มือใหม่ ]
3
som
[ มือใหม่ ]
2
Dr.samart
[ มือใหม่ ]
2
warin
[ มือใหม่ ]
1
paiboonw
[ มือใหม่ ]
1
winich47
[ มือใหม่ ]
1
thararatkpp
[ มือใหม่ ]
1
บทความ blog ล่าสุดโดย
รายงานการใช้ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้การสอนอ่านแบบ SQ๔Rกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยาphingruthai
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วนladdamekee
รายงานการพัฒนาบทเรียนบนเครือข่าย เรื่องการสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจูมล่า (Joomla) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3paiboonw
การเข้าค่ายยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้น ป.๓ ป.๖ และ ม.๓banmaithongchai
รายงานประเมินโครงการเรียนเพลินรอบรู้กับครูปราชญ์แบบโครงงานสู่ความเป็นมัคคุเทศก์น้อยsp_shoo
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
การวิจัยในชั้นเรียนDr.samart
สอบพนักงานราชการThankamolป้อนข้อความ :

 
 
 
 
   

  
รายการผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4( อ่าน : 28 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ พรทิพย์พา คล้ายกมล
16 / ม.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 ตัวประกอบของจำนวนนับ ( อ่าน : 45 / ดาวน์โหลด : 3 ) เจ้าของ นางสาวอรนุช ไกรสอน
8 / ม.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 ตัวประกอบของจำนวนนับ ( อ่าน : 22 / ดาวน์โหลด : 2 ) เจ้าของ นางสาวอรนุช ไกรสอน
8 / ม.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 294 / ดาวน์โหลด : 30 ) เจ้าของ นางสาวเกศรินทร์ เกษแก้ว
6 / ม.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 26 / ดาวน์โหลด : 3 ) เจ้าของ นาสาวเกศรินทร์ เกษแก้ว
6 / ม.ค. / 2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 รายงานการใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ ชุด ร้อยกรองท้องถิ่นปางศิลาทอง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ( อ่าน : 188 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นางวิภาพร มิตรญาติ
17 / ธ.ค. / 2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนฟุตบอลขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ( อ่าน : 117 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นายจักรภัทร พูลเขตรกิจ
28 / ต.ค. / 2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
8 รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์) เรื่อง การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม DeskTop Author รายวิชาเพิ่มเติม การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) รหัสวิชา ง23201 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3( อ่าน : 65 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ amonrat
21 / ต.ค. / 2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การใช้เกมหรรษาในกิจกรรมกลางแจ้ง เพื่อพัฒนาพฤติกรรม การอยู่ร่วมกับผู้อื่นสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ( อ่าน : 115 / ดาวน์โหลด : 55 ) เจ้าของ wipaporn
6 / ต.ค. / 2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
10 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ค 21102 หน่วยที่ 1 เศษส่วนและทศนิยม ( อ่าน : 140 / ดาวน์โหลด : 11 ) เจ้าของ นางสาวนภารัตน์ อั๋นดอนกลอย
26 / ก.ย. / 2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
11 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ค 21102 หน่วยที่ 1 เศษส่วนและทศนิยม( อ่าน : 75 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวนภารัตน์ อั๋นดอนกลอย
26 / ก.ย. / 2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
12 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ค 21102 หน่วยที่ 1 เศษส่วนและทศนิยม( อ่าน : 65 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวนภารัตน์ อั๋นดอนกลอย
26 / ก.ย. / 2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
13 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ค 21102 หน่วยที่ 1 เศษส่วนและทศนิยม( อ่าน : 81 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวนภารัตน์ อั๋นดอนกลอย
26 / ก.ย. / 2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
14 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ค 21102 หน่วยที่ 1 เศษส่วนและทศนิยม( อ่าน : 92 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวนภารัตน์ อั๋นดอนกลอย
26 / ก.ย. / 2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
15 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รหัสวิชา ค 21102 หน่วยที่ 1 เศษส่วนและทศนิยม( อ่าน : 97 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวนภารัตน์ อั๋นดอนกลอย
26 / ก.ย. / 2559
นวัตกรรมทางการศึกษา < ไม่มี >
16 การศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการวัดความยาว การชั่ง การตวง สำหรับนักเรียนชั้นระถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านดงเจริญ จังหวัดกำแพงเพชร ( อ่าน : 191 / ดาวน์โหลด : 83 ) เจ้าของ นางสาวณัฐธิดา ปานโยมา
15 / ส.ค. / 2559
งานวิจัยการศึกษา FullText
17 รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่าน การเขียนคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ( อ่าน : 200 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวละยอง กมขุนทด
3 / ส.ค. / 2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกของนักเรียนโรงเรียนบ้านวังตาช่วยที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคของพอลโลเวย์และแพตตันร่วมกับการใช้เส้นจำนวน ( อ่าน : 179 / ดาวน์โหลด : 17 ) เจ้าของ นางสาวฐิติวรดา ศิริคง
4 / ก.ค. / 2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( อ่าน : 256 / ดาวน์โหลด : 25 ) เจ้าของ นางสาวเกษสุนีย์ รีเรียง
12 / พ.ค. / 2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 รายงานผลการใช้ชุดเกมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนสำหรับเด็กปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาล 1 ( อ่าน : 239 / ดาวน์โหลด : 40 ) เจ้าของ นางสาวดาวเรือง อึ่งน่วม
12 / พ.ค. / 2559
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>