อังคาร ที่ 21 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ประชุมแกนนำกลุ่ม รร. ระบบคัดกรองนักเรียนยากจน

เนื้อหากิจกรรม : ( เริ่มกิจรรม เวลา 09.00 - 12.00 น. )
ประชุมคัดกรองนักเรียนยากจน  ระดับกลุ่มโรงเรียน
โดยกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา  โดย นายวิชิต  ผาสุขจิตร
ณ ห้องประชุม คฤหบดี เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
โดยมีตัวแทนครูแกนนำ เพือการขยายผล เข้าประชุมชี้แจง

เข้าชม : 13  ลงประกาศเมื่อ : จันทร์ ที่ 20 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560
  
เลื่อนขั้นเงินเดือน

เนื้อหากิจกรรม :
การเล่ือนขั้นเงินเดือน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้เข้าร่วมประชุม  จำนวน  ๑๓  คน  ห้องประชุม วิบูล

เข้าชม : 29  ลงประกาศเมื่อ : พุธ ที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560