ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรประสิทธิ์ แก่นจันทร์
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะนโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่ :
งานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ที่อยู่ :
๒๙๙ ถนนพหลโยธิน ต.คลองขลุง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
Telephone :
๐๕๕-๗๘๑๘๙๒
Email :
กลุ่ม / แผนก :
นโยบายและแผน