ชื่อ - นามสกุล :
นายปัญญา ภาษาทอง
ตำแหน่ง :
ศึกษานิเทศก์
หน้าที่ :
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ที่อยู่ :
๒๙๙ ถนนพหลโยธิน ต.คลองขลุง อำเภอคลองขลุง จ.กำแพงเพชร ๖๒๑๒๐
Telephone :
๐๕๕-๗๘๑๘๙๒
Email :
กลุ่ม / แผนก :
นิเทศติดตามและประเมินผล